REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Civilizační, psychologické a jiné nemoci

Poruchy paměti

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Paměť je schopnost vštěpovat si, uchovávat a vybavovat minulé vjemy, informace a zážitky. Zapomínání je nedílnou součástí paměti (nejvíce se zapomene během prvních 30 minut). Kromě dělení paměti na zrakovou, sluchovou, chuťovou, hmatovou, čichovou apod. lze paměť dělit i podle délky (krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá).

Krátkodobá paměť, v níž klíčovou roli hraje hipokampus, nám umožňuje naučit se novým věcem, vzpomenout si na události dnešního dne, pomáhá nám orientovat se v přítomnosti pomocí právě tvořených paměťových stop. Tato paměť je jako první narušena u Alzheimerovy nemoci.

Dlouhodobá paměť uchovává dlouhodobé vzpomínky – na dětství, svatbu, jména vašich dětí. Je tvořena vzpomínkami, které do ní po určité době přecházejí z paměti krátkodobé, samozřejmě již ve více či méně redukované podobě.

Stále ještě panuje názor, že postupně narůstající problémy s pamětí a celkové zhoršování duševních schopností patří k normálnímu obrazu stárnutí. Tato mylná představa často vede k podceňování prvních příznaků demence a nemocní se většinou dostaví k lékaři až ve fázi plně rozvinuté choroby, což zhoršuje možnosti léčby i jinak léčitelného onemocnění.

Paměťové funkce jsou nezbytné pro naši orientaci v místě a čase, umožňují nám vnímání minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Poruchy paměti spočívají v různé míře narušení jednotlivých dílčích složek paměti, dochází k jejich snížení nebo zvýšení a jiným kvalitativním odchylkám.

Co ovlivňuje problémy s pamětí

(Rizikové faktory pro vznik Alzheimerovy nemoci:)

 • Vysoký věk,
 • genetická predispozice (výskyt AN v rodině),
 • úraz hlavy v průběhu života,
 • porucha funkce štítné žlázy,
 • vysoký krevní tlak,
 • zvýšená hladina cholesterolu,
 • cukrovka,
 • nízké vzdělání,
 • depresivní porucha,
 • mírná kognitivní porucha,
 • předpokládá se, že modifikace těchto rizikových faktorů působí preventivně proti vzniku AN, vede k oddálení nástupu příznaků a snad i mírnějšímu průběhu nemoci,
 • duševní rozpoložení (deprese, úzkost, stres zhoršují proces pamatování),
 • sluch a zrak (jakékoliv postižení – zhoršení funkce – vede k horšímu kontaktu s okolím, tím k nižší informovanosti a tudíž i ke zhoršení procesu zapamatování),
 • poruchy koncentrace, pozornosti,
 • spánek (nedostatek spánku vede ke zhoršení paměti),
 • vedlejší účinky léků,
 • alkohol či jiné návykové látky,
 • poranění mozku.

Lidský mozek si drží schopnost dobře se učit novým věcem zhruba do devadesátky a vede si stejně dobře jako mozky mnohem mladší. Ani paměť s věkem nutně neupadá. Jen toho máte, když zestárnete, více k pamatování, a přirozeně i k zapomínání.

Zapomínání je téměř stejně důležité jako pamatování. Děláme to neustále. Je to forma „úklidu“, zbavování se duševního odpadu. Mnoho věcí, které každý den vnímáme, si totiž nepotřebujeme pamatovat. Jsou i určité věci, na které bychom rádi zapomněli. Je dobré udržet si své mozky aktivní. Budeme-li se neustále učit novým věcem, mohlo by se nám to podařit.

Příčiny poruchy paměti

Je celá řada příčin, které mohou způsobit poruchu paměti, mnohé z nich jsou léčitelné a zdaleka ne vždy se musí jednat o Alzheimerovu nemoc.

Subjektivně pozorovaná porucha paměti se například může rozvinout vlivem deprese, kterou často vídáme u pacientů, kteří právě přišli do důchodového věku.

Dalšími vyvolávajícími faktory mohou být:

 • metabolické příčiny, např. špatně kompenzovaná cukrovka nebo porucha štítné žlázy,
 • léky, které v nevhodných kombinacích nebo při nadužívání (např. praktickými lékaři často předepisované léky na spaní, sedativa nebo některé léky na snížení krevního tlaku) mohou vést k poruchám paměti.

Je-li paměť postižena natolik, že omezuje pacienta v běžném životě, může se jednat o počínající demenci. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova nemoc. Druhou nejčastější příčinou demence bývají aterosklerotické změny na mozkových cévách, lidově nazývané kornatění cév nebo skleróza, které mohou být vyvolány kupříkladu neléčeným vysokým krevním tlakem nebo poruchami srdečního rytmu.

Proto je důležité, aby při prvních příznacích byl pacient vyšetřen specialistou, který stanoví správnou diagnózu a může zahájit léčbu včas.

Přibližně každý 5. člověk starší 65 let trpí mírnou kognitivní poruchou, tedy lehkým stupněm zapomínání. Tato porucha je běžná a neovlivňuje nijak výrazně normální fungování člověka, ani neomezuje jeho soběstačnost. U většiny seniorů zůstává tento stav neměnný.

Mírná kognitivní porucha

 • Znamená lehké zhoršení paměti (ve smyslu zvýšené zapomnětlivosti) nebo jiných mozkových funkcí (schopnost počítat, psát, komunikovat atd.), které nevede k omezení soběstačnosti člověka, ale lze prokázat podrobným vyšetřením;
 • je na pomezí mezi normou a demencí;
 • může ohlašovat počínající závažnou nemoc mozku (většinou Alzheimerovu nemoc – viz samostatná problematika Alzheimerova nemoc zde).

Každý člověk s poruchou paměti, která ho znepokojuje či jinak mu „vadí“, musí být podrobně vyšetřen, aby se odhalily možné tělesné či psychické příčiny poruchy.

Nečekejte na to, až se „Alzheimer“ představí v celé síle, to už může být pozdě. Pokud máte malé podezření, pošlete svého blízkého (případně sebe) na vyšetření. Česká alzheimerovská společnost v rámci projektu Dny paměti nabízí vyšetření paměti, a to zdarma ve všech regionech.

Tři stádia Alzheimerovy choroby

Příznaky AN se vyvíjejí od mírné formy přes středně těžkou až k masivní, přičemž u každého jednotlivce probíhá vývoj různě rychle a příznaky jednotlivých fází se mohou navzájem prolínat.

I. stádium – mírná forma

Mírná forma je obdobím, které trvá přibližně 2–4 roky. Pacient se často opakuje, ztrácí a zapomíná věci, obtížně hledá slova a bloudí na místech, která důvěrně znal.

II. stádium – střední forma

Středně těžká forma trvá 2–10 let. U pacienta se projevuje zhoršování mentálních funkcí spojené s poruchami chování. Halucinace, bludy, nesnášenlivost, zmatenost i pohybová indispozice.

III. stádium – těžká forma

Těžká forma trvá 1–3 roky. Pacient není schopen vnímat mluvenou řeč, nepoznává členy své rodiny, ani sám sebe v zrcadle. Necítí normální hygienické potřeby. Nerozeznává den od noci. Není schopen se sám o sebe postarat a je zcela závislý na celodenní péči.

Deset příznaků, které by nás měly vést ke zvážení návštěvy lékaře. Důležitá je zde nápadná změna stavu oproti stavu, který byl dosud:

 1. Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly.
 2. Problémy s vykonáváním běžných činností (používání telefonu, příprava teplého jídla).
 3. Problémy s řečí (zapomínání názvů věcí, opisování slov podobnými výrazy, ochuzení řeči).
 4. Časová a místní dezorientace (z obvyklé procházky dědeček netrefí domů, nezná dnešní datum).
 5. Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek (neschopnost odhadnout čas, cenu nákupu).
 6. Problémy s abstraktním myšlením (neschopnost chápání vtipů nebo přísloví).
 7. Zakládání věcí na nesprávné místo (neustálé hledání předmětů).
 8. Změny v náladě nebo chování (depresivita, nebo naopak nepřiměřeně euforické chování).
 9. Změny osobnosti (zanedbávání čistoty, nedbalost v oblékání, podrážděnost).
 10. Ztráta iniciativy (nezájem, netečnost, apatie).

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

Příznaky poruchy paměti:

 • snížení paměťových schopností,
 • zeslabení paměti (u organické demence, zneužívání drog, nadužívání alkoholu),
 • amnézie – je časově ohraničená ztráta paměti, úplná nebo ostrůvkovitá (úrazy hlavy, epilepsie, silný stres, po vysokém emočním napětí),
 • nadměrné zapamatování jen vybraných věcí (paranoidní psychózy, neurózy, stav po požití psychostimulancií – léků k povzbuzení),
 • odchylky v přesnosti a pocitu jistoty vybaveného zážitku,
 • špatné umístění zážitku v čase,
 • vzpomínka na zážitek, který nikdy neexistoval.

Návštěva lékaře při poruchách paměti:

 • při zhoršení paměti po úrazech hlavy
 • u osob které jsou v silném stresu, mají epilepsii a jiné závažné onemocnění centrálního nervového systému nebo prošli změnou léků
 • při výrazném zhoršování obtíží
 • pokud je porucha paměti taková, že pacientovi negativně ovlivňuje jeho život (obtíže v práci, zhoršení soběstačnosti)

Další příznaky poruch paměti:

Přibližný seznam deseti varovných signálů, které by nás měly co nejdříve přivést k odbornému lékaři.

 1. Zhoršování a ztráta paměti
  Když někdy zapomenete něco udělat, nebo si nemůžete hned vzpomenout na něčí jméno či telefonní číslo, není na tom nic nenormálního. Lidé postižení Alzheimerovou chorobou však zapomínají nesrovnatelně častěji a hlavně trvale, to znamená, že si na jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků nevzpomenou ani později, dokonce vůbec. Ztráta paměti tak u nich ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly.
 2. Problémy s vykonáváním běžných každodenních aktivit
  Občasná roztržitost postihuje každého hodně vytíženého člověka, takže i on může nechat vodu na kávu vařit déle, než je nutné. Avšak pacienti s Alzheimerovou chorobou nechají puštěnou vodu z kohoutku, aniž si uvědomí, že chtěli mýt nádobí, nebo jsou schopni postavit jídlo na sporák a zcela ho spálit na uhel a zapomenout, že chtěli vařit. Někdy se jim podaří jídlo sice uvařit, ale zapomenou ho dát na stůl a sníst.
 3. Zapomínání slov a problémy s vyjadřováním
  Každému se občas stane, že si nemůže vybavit ten nejvhodnější výraz. Jenže člověk s Alzheimerovou chorobou zapomíná i ta nejjednodušší slova, nebo je nahrazuje slovy nesprávnými, takže jeho věty pak vůbec nedávají smysl.
 4. Neschopnost orientovat se v čase a prostoru
  Když si někdy nejste schopni vybavit, jaký je den nebo kudy se vydat ve stanici metra, je to normální. Lidé s Alzheimerovou chorobou však žijí doslova mimo čas a prostor – často ani nejsou schopni namalovat hodiny, neví jaký je momentálně rok. Opětovně se ztratí i v ulici, kterou chodili dnes a denně desítky let. Nevědí, jak se tam dostali a jak odtamtud dojdou domů. Proto se ztratí i ve vlastní ulici. Většinou pak jedou tramvají, autobusem i vlakem někam, kde se domnívají, že by domov mohl být, a tak jsou většinou nalezeni i desítky kilometrů od domova.
 5. Neschopnost racionálního uvažování, úbytek úsudku a soudnosti
  Každý z nás se někdy zabere do určité činnosti natolik, že na malou chvíli přechodně zapomene na povinnosti, potažmo na celý okolní svět. Pacient postižený Alzheimerovou chorobou však vůbec nevnímá a chová se zcela nesmyslně. Obléká si například na sebe hned několik košil najednou, kalhoty a spodní prádlo pak třeba v opačném pořadí. Někdy jde ale i o holý život, když se pokouší žehlit prádlo, které má oblečené na sobě, pije šampon na vlasy či jinou chemikálii. Občas netrefí na toaletu a potřebu vykoná ve skříni.
 6. Problémy s abstraktním myšlením
  Některé abstraktní schopnosti porozumět různým vyúčtováním (např. za elektřinu a plyn) dělají potíže většině z nás, jenže člověk s Alzheimerovou chorobou naprosto nechápe, co ta čísla znamenají a co s nimi má dělat. Často proto přestane platit pravidelné účty za provoz domácnosti.
 7. Ukládání věcí na nesprávná a nevhodná místa, neschopnost je pak najít
  Kdo z nás někdy nehledal klíče, mobil či peněženku? Jenže člověk s Alzheimerovou chorobou umisťuje nejrůznější věci na zcela nevhodná, nelogická a nesmyslná místa – žehličku do květináče, utěrky na záchod, léky do knihovny, hodinky do hrnku. Takto umísťuje věci zcela soustavně.
 8. Změny nálady a chování
  Špatná nálada postihne občas každého – u pacientů s Alzheimerovou chorobou jsou však změny nálady mnohem hlubší a prudší. Jsou schopni zcela náhle a nečekaně propuknout v křik a pláč nebo hněvivě vybuchnout, aniž k tomu mají jakýkoli zjevný důvod. Tyto změny mohou nastat v jakoukoliv denní i noční hodinu a vyplaší tím celou rodinu.
 9. Změny osobnosti
  S postupujícím věkem se do jisté míry mění povaha všech lidí – nikdy však natolik zásadně jako u nemocných s Alzheimerovou chorobou. Ti se stávají stále více zmatenými, ustrašenými nebo podezíravými. Domnívají se, že jim záměrně nechcete něco vydat, odcházejí z domova pouze v pyžamu, vyžadují jídlo ve dvě hodiny v noci.
 10. Ztráta životní energie, aktivity a chuti do života
  Občasnou nechuť k domácím pracím, zaměstnání či společenským povinnostem zná důvěrně každý z nás – stačí pár hodin či dní, a situace se opět upraví. Je normální, jestliže člověku ubývá energie a aktivity s postupujícím věkem. Jenže naprostá pasivita, do níž může upadnout člověk s Alzheimerovou chorobou, to je něco zcela jiného. Nejednou je bez zevního podnětu naprosto neschopen se zapojit do jakékoli aktivity a potřebuje neustále podněty, aby se do něčeho včlenil. Tupě zírá několik desítek hodin v kuse na televizi, a to i když nic nevysílá.

Porucha paměti může být součástí (příznakem) vážného onemocnění (např. Alzheimerovy choroby), proto je pečlivé klinické vyšetření a vyhodnocení stavu lékařem nezbytné.

 

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Upozornění:

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste si léky vybrali s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve a léků, které na ně užívá možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení.
 • Zkontolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale každý kdo užívá více než 5 léků,  by si měl vždy zkontrolovat  jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné. 
 • Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do on-linové poradny www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
 • Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
  1. Bonusem pro pacienty je že by zde měli dostat i nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky neužívat.
  2. Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí  když lékař změní dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.
 • Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným – poraďte se s lékařem/lékárníkem
  1. v těhotenství a období kojení
  2. u malých dětí a kojenců
  3. u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě ani po 4 dnech, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

 • Vždy dodržujte režimová opatření – klid, pití, vitamíny apod.
 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemoci. Doporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

 

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problému. Možnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou životního stylu

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky
Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Léčba a samoléčba poruch paměti

Diagnostika demence je složitá. Zohledňuje více faktorů. Existují však některé jednoduché testy, které mohou na poruchu kognitivních funkcí upozornit. Jedním z nich je i test hodin. Jeho podstatou je jednoduchý úkol: nakreslit hodiny.

Pokud můžeme poradit, určitě je lepší každou pochybnost eliminovat co nejdříve a pod odborným lékařským dohledem najít příčiny. Nezapomínejte na to, že včasná léčba je schopna chorobu i obtíže podstatně zpomalit, v některých případech i pozastavit. Čas je v tomto směru opravdu rozhodující!

Samoléčba poruch paměti

Lidé v produktivním věku si většinou dostatečně trénují paměť už samotným výkonem zaměstnání. Všechny věkové kategorie však mají problémy s efektivním zpracováním nových informací – vzniká prostor pro trenéra paměti. Za „normální“ lze považovat, když si lidé stěžují na funkčnost své paměti. Za nenormální, když dobrovolně promrhají šanci se nechat přesvědčit, že to vůbec není pravda a že se jen zbytečně podceňují.

Věk je rizikový faktor – čím jsme starší, tím více nám hrozí nebezpečí patologických poruch. Je tedy dobré si během života vytvořit tzv. rezervní mozkovou kapacitu a s její pomocí úpadek duševní svěžesti kompenzovat.

Vzdělávání během celého života, mentální i fyzická aktivita a společenský kontakt jsou nezbytnými předpoklady k jejímu vytvoření.

Genetické dispozice nejsme schopni sami ovlivnit, ale začít se léčit co nejdříve ‒ to bývá nejčastější problém. Nemocní, stejně jako jejich okolí, si tuto nemoc neradi připouštějí.

Na první poruchy paměti lze působit:

 • trénováním paměti, mohou pomoci i kurzy trénování paměti,
 • přípravky s extrakty Ginkgo biloba 761 (minimální dávka je 120 mg denně) – např. Tanakan,
 • pravidelný pohyb svědčí tělu, a ovlivňuje i duševní zdraví. Obecně by mělo stačit si alespoň třikrát týdně trochu zacvičit nebo se projít – například 30 až 45 minut svižné chůze, tanec, protahovat nebo posilovat tělo. Pravidelná tělesná aktivita by měla být součástí denního rozvrhu. Každý by si měl vybírat aktivity, které jsou mu blízké, baví ho a přinášejí mu radost,
 • cvičení paměti, zejména ve vyšším věku, má preventivní a v řadě případů také rehabilitační účinky,
 • pravidelná a racionální strava – mozek potřebuje přísun vhodných živin, tekutin, vitamínů a minerálů, a zároveň je ho třeba chránit před škodlivými potravinami (což jsou např. uzeniny)…
  • dopřejte si středomořskou kuchyni (ryby 2‑3x týdně, saláty, olivový olej),
  • jezte kombinaci vitaminu C+E,
  • jezte stravu s obsahem cholinu (základní stavební kámen acetylcholinu, látky zajišťující komunikaci mezi našimi nervovými buňkami). Jeho nedostatek je spojován se vznikem Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění provázených vážnými poruchami paměti. Největší množství cholinu obsahují vaječné žloutky, játra, luštěniny, burské oříšky, celozrnné produkty, hnědá rýže, obilné klíčky a semínka,
 • způsob, jakým mozek zaktivujeme, je individuální. Někdo se začne učit další cizí jazyk, jiný ovládat počítač, hrát šachy, luštit křížovky či sudoku, další začne psát paměti, básně, nebo zvolí cílený program cvičení paměti a koncentrace. Své schopnosti tak může nejen udržet, ale také v netušené míře dále rozvíjet logické myšlení a zvyšovat kreativní i mentální potenciál,
 • k nápravě v nedostatcích lidské paměti vede motivace, píle a vytrvalost,
 • vyzkoušejte všechny možnosti; mozek si pak v mnohém poradí sám,
 • dostatek spánku,
 • zajímejte se o své okolí a aktivně s ním komunikujte…
  • hodně číst knihy,
  • poslouchat hudbu,
  • počítat sudoku,
  • luštit křížovky,
  • učit se nové věci,
  • hrát šachy a bridž,
  • mít také své zájmy a koníčky.
 • Zaměstnejte vhodně své tělo, mysl i duši.
 • Pečujte o svůj vzhled a zdraví.
 • Vyhýbejte se škodlivinám (alkohol, kouření, léky na spaní, stres).
 • Dělejte si plány (roční, měsíční, týdenní, denní) činností.
 • Učte se novým věcem, aktivní činnosti. Současný trend digitálních televizí a satelitních programů nabízí řadu lákavých pokušení a nepřímo vybízí k pasivnímu životu prostého konzumenta. Je důležité vyhledávat aktivní zábavu, například navštěvovat vzdělávací přednášky a kurzy, učit se cizímu jazyku, luštit křížovky či trénovat paměť a další mozkové funkce. Preferují se aktivity prováděné ve skupině.
 • Pravidelné preventivní kontroly u praktického lékaře – je důležité se jednou za rok (nebo dle potřeby) nechat vyšetřit u praktického lékaře, který zkontroluje krevní tlak, krev, moč a provede případná další vyšetření ke zjištění fungování našeho organismu. Zároveň stanoví vhodnou léčbu. Je dobré se aktivně zajímat o svůj zdravotní stav, samostatně si vyhledávat doporučení pro optimální stravu, pohybové aktivity, aktivně se ptát, co je vhodné a co ne.
 • Celkový zdravotní stav – vedle běžných preventivních prohlídek by se měl zejména senior starat o správné fungování zraku a sluchu. V případě nutnosti tedy nosit brýle nebo naslouchadlo, což je nezbytné pro dostatečný přísun informací zvenčí – viz též sekce „Desatero zdraví“.
 • Podpůrné léky – je lepší vybrat si lék, nikoliv „podpůrný prostředek“. Lék má jasně určené složení, na rozdíl od doplňku stravy má prokázanou účinnost a složení, a prošel dlouholetým klinickým testováním – viz samostatná sekce Zdravá strava.
 • Udržujte si optimální hodnoty krevního tlaku, cholesterolu a krevního cukru. Vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu a krevního cukru (ve vyšším věku) patří mezi civilizační onemocnění, která jsou častým příznakem a zřejmě také důsledkem nevhodného životního stylu.
 • Užívejte správné léky a dodržujte doporučená režimová opatření, mezi něž patří mimo jiné: optimální hmotnost, dostatek tělesných aktivit, vhodná strava, vyhýbání se stresu.
 • Ochranou mozku před toxickými látkami. Je třeba užívat jen léky předepsané lékařem, vyhýbat se naopak lékům na spaní, dlouhodobému užívání sedativ a nadměrnému pití alkoholu.
 • Omezení nadměrného stresu a pozitivní pohled na svět – dívejte se na svět pozitivně.
 • Duševní aktivitou místo pasivního sledování televize hodně čtěte, vzdělávejte se – například se učte cizímu jazyku. Senioři mohou navštěvovat různé vzdělávací přednášky, Univerzitu třetího věku. Zkrátka trénujte paměť třeba osvědčeným luštěním křížovek, počítáním příkladů a podobně.
 • Společenským životem a sociálními kontakty důležitou roli hraje komunikace s ostatními. Pravidelné srazy s přáteli i zmíněná návštěva vzdělávacího kurzu, kde se jedinec setkává s dalšími lidmi, jednoznačně mozku prospívá, a hned dvojnásob.
 • Pijte malé množství červeného vína (2 dcl denně).
 • Nekuřte a alkohol pijte jen střídmě, pak ovlivňuje pozitivně celkový stav nejen seniorů – viz samostatná sekce Zdravá strava.
 • Noste při sobě všechna důležitá telefonní čísla a osobní informace.
 • Dodržujte zásady léčby a prevence vysokého krevního tlaku, léčby a prevence vysoké hladiny cholesterolu.
 • Zjistěte si vše o předčasném odchodu do důchodu a získejte informace o různých sociálních podporách.
 • Pokud si přejete, aby později s vaším majetkem hospodařil synovec, který vás často navštěvuje, a ne třeba dcera, již jste deset let neviděli, tak je právě teď pravá chvíle k sepsání závěti.
 • Promluvte otevřeně s rodinou a přáteli o tom, jaké změny vaše nemoc způsobuje a jak se bude dále vyvíjet.

Čím můžete zlepšit paměť zejména

Volně prodejné léky

 • Nootropika příznivě působí u onemocnění centrálního nervového systému. Obsahují účinné látky pyritinolpiracetam. Používají také pro zlepšení schopností učení a soustředění. Pouze na doporučení lékaře se mohou používat při skleróze mozkových cév, poruchách činnosti mozku u starších osob, po úrazech, při stavech po zánětu mozku a dále při demencích různého typu (včetně Alzheimerovy choroby).
 • Řada přípravků pomáhá předcházet onemocnění (demenci), anebo je oddálit do vyššího věku.
 • Zatím neexistuje lék, který by vysloveně léčil paměť, protože doposud není zcela jasné, jak k poruchám paměti dochází.
 • Vždy je prospěšné užívat léky určené k prevenci Alzheimerovy nemoci.
 • Techniky LOCI – každou položku z našeho seznamu si spojíme s určitým místem, které známe stejně dobře jako svůj vlastní domov. V duchu procházíme domem a pokládáme položky na nezvyklá místa. Například mléko umístil na lustr, a ne do lednice. Později se v duchu vracíme zpět a jednotlivé předměty „posbíráme“ v daném pořadí…
 • Lidé navštěvující kurzy trénování paměti si s použitím této techniky dokážou zapamatovat 100–150 různých položek z dlouhého nákupního seznamu.

Čím jsme starší, tím je to s naší pamětí horší – způsobů, jak se tomu bránit, je několik…

Přírodní a doplňková léčba:

 • extrakt z kořene ženšenu,
 • koření kurkuma,
 • z listů jinanu,
 • omega-3 mastné kyseliny,
 • lecitin je přírodní látka, která podporuje látkovou výměnu v nervových buňkách a zlepšuje schopnost učení a soustředění.

Využití těchto látek je možné také v pomocné léčbě Alzheimerovy choroby a při únavě, vyčerpanosti či zhoršeném soustředění. Extrakty z kořene ženšenu a z listů jinanu zlepšují paměť a pozornost a snižují zapomínání.

 

Podívejte na seznam přípravků

Jak předcházet poruchám paměti

Všeobecně se dá říci, že důležitý je zdravý životní styl, který pomáhá udržovat naše cévy v dobré kondici.

 • Jsou-li diagnostikována riziková onemocnění, jako je vysoký krevní tlak nebo cukrovka, je nutné je zavčas a dobře léčit.
 • S pamětí je to jako se svaly. Je dobré ji trénovat a udržovat. Proto je vhodné stále se snažit učit novým věcem, např. naučit se pracovat s počítačem a internetem, dále může prospět luštění křížovek, sudoku, čtení nových knih, cestování atd.
 • Mozku rozhodně neprospívá nečinnost, alkohol, kouření, některé běžně používané léky (viz výše), a ani deprese, která při delším trvání utlumí činnost mozku, a proto je třeba ji léčit. Při podezření na počínající poruchu paměti je dobré zavčas vyhledat lékaře, nejlépe specialistu neurologa, který může pomocí pohovoru a dalších vyšetření určit správnou diagnózu a léčit eventuálně příčiny, které k poruchám paměti vedou.

Hrajte pasiáns, vrhcáby, karetní hry (bridž), pexeso!

K lepší paměti přispívá:

 • pravidelné cvičení (nejlépe tanec nebo chůze 4 km denně),
 • středomořská kuchyně (ryby, saláty, olivový olej),
 • omega-3 mastné kyseliny,
 • nejrůznější vitaminy a doplňky stravy, ale také léčivé přípravky s extrakty z ginkgo biloby. Na českém trhu se jedná například o lék Tanakan, který je určený nejen na léčbu poruch paměti, ale také jako prostředek k jejich účinné prevenci,
 • číst knihy,
 • luštit křížovky,
 • mít také své zájmy a koníčky,
 • mohou pomoci kurzy trénování paměti.

 

Zdroje:

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Anopyrin 400 mg
10X400MG
← zpět na výpis léků
Název Anopyrin 400 mg
Doplňek názvu 10X400MG
SUKL kód 87680
Velikost balení 10X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
BILOBIL DUO 60 MG/100 MG
← zpět na výpis léků
Název BILOBIL DUO 60 MG/100 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 120943
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon 500 mg červený pomeranč
10X500MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon 500 mg červený pomeranč
Doplňek názvu 10X500MG
SUKL kód 17292
Velikost balení 10X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON LONG EFFECT
← zpět na výpis léků
Název CELASKON LONG EFFECT
Doplňek názvu
SUKL kód 30776
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Celaskon tablety 100 mg
40X100MG
← zpět na výpis léků
Název Celaskon tablety 100 mg
Doplňek názvu 40X100MG
SUKL kód 76188
Velikost balení 40X100MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GERATAM 1200 MG
← zpět na výpis léků
Název GERATAM 1200 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 11242
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
gingio 120
120X120MG
← zpět na výpis léků
Název gingio 120
Doplňek názvu 120X120MG
SUKL kód 13193
Velikost balení 120X120MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
gingio 80 60x80mg
120X80MG
← zpět na výpis léků
Název gingio 80 60x80mg
Doplňek názvu 120X80MG
SUKL kód 13192
Velikost balení 120X80MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
gingio tablety
90X40MG
← zpět na výpis léků
Název gingio tablety
Doplňek názvu 90X40MG
SUKL kód 122191
Velikost balení 90X40MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GLYVENOL 400
← zpět na výpis léků
Název GLYVENOL 400
Doplňek názvu
SUKL kód 107935
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Kozlík kneipp
90X500MG
← zpět na výpis léků
Název Kozlík kneipp
Doplňek názvu 90X500MG
SUKL kód 79582
Velikost balení 90X500MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Nervová čajová směs
20X1.5GM
← zpět na výpis léků
Název Nervová čajová směs
Doplňek názvu 20X1.5GM
SUKL kód 76431
Velikost balení 20X1.5GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
NOVO-PASSIT
← zpět na výpis léků
Název NOVO-PASSIT
Doplňek názvu
SUKL kód 88664
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PERSEN FORTE
← zpět na výpis léků
Název PERSEN FORTE
Doplňek názvu
SUKL kód 60111
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14394
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PHARMATON GERIAVIT
← zpět na výpis léků
Název PHARMATON GERIAVIT
Doplňek názvu
SUKL kód 14393
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
PIRABENE 800 MG
← zpět na výpis léků
Název PIRABENE 800 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 81597
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Tanakan
1X90ML+DÁVK
← zpět na výpis léků
Název Tanakan
Doplňek názvu 1X90ML+DÁVK
SUKL kód 47223
Velikost balení 1X90ML+DÁVK
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
TEBOKAN 40 MG
← zpět na výpis léků
Název TEBOKAN 40 MG
Doplňek názvu
SUKL kód 13491
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
THIAMIN LÉČIVA
← zpět na výpis léků
Název THIAMIN LÉČIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 75025
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
Třezalková nať
1X50GM
← zpět na výpis léků
Název Třezalková nať
Doplňek názvu 1X50GM
SUKL kód 76592
Velikost balení 1X50GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
VITAMIN E 100-ZENTIVA
← zpět na výpis léků
Název VITAMIN E 100-ZENTIVA
Doplňek názvu
SUKL kód 10430
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
vitamin e 400-zentiva
30X400MG
← zpět na výpis léků
Název vitamin e 400-zentiva
Doplňek názvu 30X400MG
SUKL kód 10432
Velikost balení 30X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
WOBENZYM
← zpět na výpis léků
Název WOBENZYM
Doplňek názvu
SUKL kód 96406
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GINGIO 80
← zpět na výpis léků
Název GINGIO 80
Doplňek názvu
SUKL kód 13190
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GINGIO TABLETY
40MG 30
← zpět na výpis léků
Název GINGIO TABLETY
Doplňek názvu 40MG 30
SUKL kód 58789
Velikost balení 40MG 30
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
GINGIO TABLETY
40MG 60
← zpět na výpis léků
Název GINGIO TABLETY
Doplňek názvu 40MG 60
SUKL kód 122187
Velikost balení 40MG 60
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
PERSEN
← zpět na výpis léků
Název PERSEN
Doplňek názvu
SUKL kód 75380
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY
100MG 100
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY
Doplňek názvu 100MG 100
SUKL kód 169210
Velikost balení 100MG 100
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru